Novosti - Udruženje obrtnika Rijeka
Knjiga žalbi odlazi u povijest? PDF Ispis
Ponedjeljak, 22 Srpanj 2013 11:35

Obzirom na nedavne izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Knjiga žalbe više nije obvezna u ugostiteljstvu. Nije obvezna niti za ostale obrtničke djelatnosti, osim za turističke agencije.
No, prema Zakonu o zaštiti potrošača, obrtnici su dužni potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru, putem e-maila, pošte, telefaksa... Isto tako, na svaki prigovor dužni su odgovoriti u roku od 15 dana te evidenciju o istom čuvati 1 godinu.
O načinu podnošenja prigovora potrošače treba informirati putem pisane obavijesti koja mora biti istaknuta u prodajnom prostoru.

 
Obavijest koju je trgovac dužan istaknuti može imati sljedeći sadržaj:

 
Pitanja obrtnika na temu novog Zakona o PDV-u PDF Ispis
Ponedjeljak, 22 Srpanj 2013 11:18

Na  Seminaru o novom Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, održanog 04. srpnja u prostorijama Udruženja obrtnika Rijeka, nažalost nije bilo dovoljno vremena za sva pitanja koja su obrtnici željeli postaviti predstavnicama Porezne uprave. Kako ne biste bili uskraćeni za svoje odgovore, pitanja smo prikupili i uputili ih višoj upravnoj savjetnici za poreze i doprinose Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka, gđi.. Sintiji Perinić-Šarić, čije odgovore možete pročitati u nastavku.

Pitanja obrtnika na temu novog Zakona o PDV-u:

1. Trgovački obrt iz Rijeke nabavljao bi odjeću iz Italije.Tko radi kontrolu kvalitete robe (Hrvatska/Italija)? Na čiji trošak?
Tko snosi trošak kontrole kvalitete robe između isporučitelja i stjecatelja odjeće iz različitih država članica EU nije u nadležnosti Porezne uprave budući se radi o ugovornom odnosu između isporučitelja i stjecatelja dobara.

2. Obrtnik-građevinar-faktura bez PDV-a radi prijenosa porezne obveze: ide li u PDV obrazac po datumu računa ili datumu plaćanja?
Za obrtnika – građevinara u RH, obveza prijenosa porezne obveze nastaje u skladu sa člankom 36. Stavak 5. Pravilnika o pdv pod uvjetom da je primatelj usluge obveznik pdv-a odnosno registriran za potrebe pdv-a u RH. Ukoliko isti nije upisan u registar obveznika pdv-a porezni obveznik koji je obavio građ. uslugu obvezan je na obavljenu uslugu obračunati pdv).
(člankom 36. Stavak 5. Pravilnika o pdv propisano je da u graditeljskoj djelatnosti obveza obračuna pdv-a nastaje istekom obračunskog razdoblja u kojem je ovjerena situacija o stvarno izvedenim građevinskim radovima od strane nadzornog tijela……….)

3. Spadaju li i geodeti u oslobođenje po građevinskim uslugama (REVERSE CHARGE)?
Geodetske usluge kod gradnje objekta nisu izrekom navedene u članku 75. Stavak 3. Zakona o pdv i članku 152. Pravilnika o pdv-u ali se na iste može u RH primijeniti prijenos porezne obveze prema članku 75. Stavak 3. Zakona.

4. Oslobođenje za usluge poslovnog savjetovanja; prema starom Zakonu definirano člankom 5. stavak 6. točka 3. Zakona o PDV-u. Kojim člankom je definirano novim Zakonom? (čl.17. stavak 1?)
Poslovno savjetovanje:
a)        za B2B usluge     - članak 17. Stavak 1. Zakona o pdv-u
             - unutar EU u drugu DČ
      i
            - za treće zemlje – izvan EU
           oporezivo prema odredbi članka 17. Stavak 1. Zakona o pdv – oporezivo prema mjestu sjedišta primatelja, poreznog obveznika koji djeluje kao takav,
b)         B2C
             - unutar EU u drugu DČ
Oporezivo prema  odredbi članka 17. Stavak 2. Zakona o pdv- prema sjedištu poreznog obveznika koji obavlja uslugu

5. Da li su dosadašnja mišljenja o PDV-u i dalje aktualna ili nakon donošenja novog Zakona više ne vrijede?
Neka dosadašnja mišljenja u vezi stopa, oslobođenja, odštete, jamstava… i dalje vrijede uz promjenu poziva na članke Zakon o pdv („Narodne novine“ RH  broj 75/2013.) i Pravilnika o pdv („NN“ broj 79/2013, 85/2013.)

6. Da li usluge arhitekata spadaju u usluge Reverse charge u građevinarstvu?
- u slučaju prema drugoj tvrtki?
- u slučaju prema fizičkoj osobi?
Mišljenja sam da iako usluga arhitekata nije izričito navedena u odredbi članka 152. Stavak 1. Pravilnika o pdv da se na istu može u RH primijeniti prijenos porezne obveze iz članka 75. Stavak 3. Zakona pod uvjetom da je primatelj usluge obveznik pdv-a odnosno registriran za potrebe pdv-a u RH, a isto se ne odnosi na primatelja građanina – fizičku osobu.

7. Koje račune tj. kakve izdaju Udruge koje u svojim prostorijama nude piće samo svojim članovima?
Kada udruge izdaju račune svojim članovima ispostavljaju gotovinske račune koji trebaju sadržavati elemente iz članka 54.a Općeg poreznog zakona.

8. Da li obrtnici paušalisti mogu imati ovjereno i mali blok i veliku knjigu računa, jer ako naplaćuju uslugu nekom poduzeću u gotovini nemaju gdje upisati podatke o kupcu u bloku za paušaliste?
„Velika knjiga računa“ je uvezena knjiga računa obveznika fiskalizacije koji su u sustavu PDV-a, pa je obrtnici –paušalisti ne mogu koristiti budući da oni nisu u sustavu PDV-a. Obrtnici paušalisti ovjeravaju „malu knjigu uvezenih računa“

9. Ugradnja stolarije i ograda na stambenoj zgradi – naručitelj je pravna osoba (porezni obveznik).Sve obavljeno u tuzemstvu.Dio posla obvljen u lipnju, a dio u srpnju.Kako postupiti?Da li dio odrađen u lipnju fakturirati sa PDV-om, a dio iz srpnja bez PDV-a?
Mišljenja sam da se može primijeniti tuzemni RC za ugradnju stolarije i ograde u stambenoj zgradi ukoliko je primatelj porezni obveznik registriran za potrebe pdv-a u RH.
Ukoliko je dio posla obavljen u lipnju, a dio u srpnju potrebno je, a radi jedinstvenog postupanja za radove u graditeljskoj djelatnosti, za radove do 30.06. 2013. koje je nadzor ovjerio nakon 1.07.2013. primijeniti odredbe Zakona i Pravilnika o pdv koji je bio na snazi do 30.06.2013., što znači da je isporučitelj za isto obvezan obračunati pdv na računu.  Za radove nakon 1.07.2013. primjenjuje se odredba članka 75. Stavak 3. Zakona. U navedenom slučaju primjenjuje se i odredba članka 138. Zakona o pdv.

10. Da li na svakom gotovinskom računu koji napišem iz bloka mora pisati da obrt nije u sustavu PDV-a uz poziv na određeni član zakona? U nekim odgovorima koje sam dobio kaže se da to ne mora pisati jer se to podrazumijeva samim tim sto je gotovinski račun pisan na računu koji se piše iz bloka računa ovjerenih na poreznoj upravi sto samim tim potvrđuje da obrt nije u sustavu PDV-a, jer da jeste onda bi morao biti ispisan na fiskalnoj blagajni.
Osim toga na malom blok računu fizički i nema mjesta gdje bi se sav taj tekst mogao ispisati.
Gotovinski račun iz blok računa mora imati elemente iz članka 54.a OPZ-a i obrtnik ukoliko je „mali porezni obveznik“ iz članka 90. Zakona o pdv-u  mora se pozivati na članak 90.stavak 2. Zakona o pdv-u neovisno na koji način ispostavlja gotovinski račun.

11. Da li je na gotovinske račune pisane iz bloka ovjerenih računa, dozvoljeno umjesto upisa PRODAVATELJ-a, (Naziv, ime i prezime,OIB, adresa, mjesto, ulica i kbr), otisnuti pecat na kojemu su vidljivi svi ti podaci?
 Podaci na računima iz uvezene knjige računa obveznika fiskalizacije (podaci o prodavatelju) mogu biti upisani  ručno ili otisnuti pečatom.

12. Pitanje u svezi evidencije izlaznih računa. U zakonu stoji da su porezni obveznici paušalci dužni voditi samo knjigu prometa-KPR obrazac. U tom obrascu postoje rubrike za unos samo gotovinskih računa odnosno iznosi naplaćeni u gotovini, čekovima i karticama, a ne postoji rubrika za unos transakcijskih (virmanskih) računa. Znaci li to da se transakcijski računi ne evidentiraju u KPR obrascu, već samo na kraju godine u PO-SD obrascu?
Obrtnik paušalist u evidenciji o prometu obvezan je evidentirati iznose naplaćene u gotovini i iznose naplaćene bezgotovinskim putem (članak 7. stavak 2, Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti – „Narodne novine“ broj 143/06 i 61/12).

13. Šta treba stajati na izlaznom računu, nisam obveznik PDV-a od 1.1.2013.g, te koju oznaku oznaku treba imati izlazni račun, R2 ili samo R?
Kada „mali“ porezni obveznik iz članka 90. Zakona ispostavlja račun na istom se poziva na odredbe članka 90. Stavak 2. Zakona o pdv od 1.07.2013.
Odredba članka 197. Stavak 4. Pravilnika o pdv-u  se primjenjuje ako račun izdaje porezni obveznik koji pdv obračunava na temelju primljene ili  naplaćene naknade i mora na računu navesti oznaku R-2, a pretporez može odbiti  u obračunskom razdoblju u kojem je račun plaćen.
Napominjemo da svi ostali porezni obveznici koji pdv obračunavaju prema izdanim računima na računu NE navode oznaku R-1.
Nadalje, prema članku 139. Stavak 3. Zakona o pdv obveznik poreza na dohodak na računu mora navesti „ obračun prema naplaćenoj naknadi“.

14. Da li obrt koji predaje PDV obrazac tromjesečno, a posluje s članicama EU, od sada obrazac mora predavati na mjesečnoj bazi?
Odredbom članka 173. Stavak 5. Pravilnika propisano je da tromjesečni porezni obveznici (znači  i pravne osobe i obrtnici) koji počinju obavljati transakcije unutar EU tijekom tromjesečja, obvezni su za svaki mjesec tog tromjesečja podnijeti mjesečnu prijavu PDV-a.

15. Da li prijevoznici dobara , isto kao prijevoznici putnika, moraju plaćati PDV svakoj zemlji članici kroz koju prođu, sukladno prijeđenim kilometrima te molim detaljnije informacije.
Za usluge prijevoza dobara upućujemo stranke na stranice Porezne uprave gdje su dani odgovori na najčešća pitanja o Zakonu o pdv  od 1.07.2013.
Napominjemo da je člankom 20. Stavak 1. Zakona propisano da se mjestom obavljanja usluga prijevoza putnika smatra mjesto gdje se prijevoz obavlja, razmjerno prijeđenim udaljenostima, a stavci 2. do 6. istog članka odnose se na prijevoz dobara.
   

Preuzmi PDF dokument

 
Sredstva EU fondova za obrazovanje obrtnika PDF Ispis
Četvrtak, 11 Srpanj 2013 08:33

Na sastanku Odbora za strukovnu izobrazbu održanom  05. srpnja 2013.g.
istaknuta je potreba korištenja fondova EU u svrhu podizanja nivoa obrazovanja  obrtnika i njihovih zaposlenika.

Sastanak Odbora za izobrazbu Udruženja obrtnika Rijeka jednim je dijelom bio je posvećen pitanjima kvalitetnije afirmacije obrtničkih zanimanja. S time u vezi predsjednik Odbora za strukovnu izobrazbu Dževad Osojkić priložio je u pisanom obliku, objedinjeni stav obrtnika – izlagača da se sajam obrtništva organizira prvenstveno u svrhu održanja obrtničke tradicije i potrebe za tim zanimanjima. Na tom tragu donijet je i zaključak prisutnih članova, da bi u svrhu kvalitetnije promocije i smanjenja troškova bilo potrebno organizirati sajam obrtničkih zanimanja na nivou županije, a ne kao do sada u više gradova i općina. Takav prijedlog biti će dostavljen na odlučivanju Upravnom odboru udruženja. Govorilo se u nastavku o programu CROskills,o čemu je prisutne informirao predsjednik Odbora Osojkić. Naime radi uspostave sustavne i kontinuirane izobrazbe građevinskih radnika, obrtnika i poduzetnika za energetski efikasnu gradnju, na Građevinskom fakultetu u Zagrebu je, na poticaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, pokrenut je projekt CROskills (Build Up Skills Croatia) u okviru programa CIP Inteligent Energy Europe. U tom programu među ostalim sudionicima sudjeluje i Obrtnička komora, a cilj programa je provođenje edukacije uz minimalne troškove i dobivanje certifikata. S time u vezi istaknuo je da se i inače treba više uključivati u programe Europske unije i aplicirati na ponuđene fondove u svrhu podizanja nivoa obrazovanja obrtnika i njihovih djelatnika. Na kraju sastanka Osojkić je informirao prisutne o osnivanju Udruge fasadera i krovopokrivača, te istaknuo prednosti udruživanja. Također je ukazao i na probleme s kojim se obrtnici susreću pri obavljanju svojih djelatnosti.

Tekst Z. Kleva

 
<< Početak < « 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 » > Kraj >>

Stranica 27 od 66

Radno vrijeme

Radno vrijeme:

pon-sri, pet - 07,00-15,00 sati
čet - 07,00-19,00 sati

Dizajn i održavanje: SpinMedia