Upravni odbor PDF Ispis

Udruženje ima Upravni odbor., kojega čini 10 članova.
Članovi Upravnog odbora su predsjednici Sekcija I 2 člana koja predlaže predsjednik.

Upravni odbor:

 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • upravlja poslovima Udruženja u skladu sa Zakonom i  Statutom.
 • utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih akata i razrješava tajnika Udruženja,
 • zauzima stajališta i daje mišljenja o pitanjima o kojima raspravlja Skupština,
 • odlučuje o prigovorima na pojedinačne akte Udruženja,
 • daje mišljenja o propisima koje predlažu i donose nadležna tijela jedinica lokalne samouprave,
 • preko tijela POK-a predlaže tijelima HOK-a pokretanje inicijative za donošenje zakona, podzakonskih propisa i drugih akata pred nadležnim tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave,
 • usklađuje međusobne interese sekcija Udruženja,
 • imenuje i razrješava predstavnike Udruženja u druga tijela i organizacije,
 • na prijedlog predsjednika Udruženja imenuje i razrješava tajnika Udruženja,
 • određuje visinu naknada za usluge koje obavlja Udruženje,
 • odlučuje o kupnji nekretnina i raspolaganju nepokretnom imovinom Udruženja,
 • odlučuje o prigovorima djelatnika Stručne službe Udruženja protiv pojedinačnih odluka s područja radnih odnosa,
 • odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
 • odlučuje o sredstvima za naknade, nagrade, dnevnice, putne troškove i plaće zaposlenika Stručne službe Udruženja,
 • donosi odluku o visini naknade, nagrade, dnevnica i putnih troškova za tijela Udruženja,
 • donosi Pravilnik o radu sekcija Udruženja,
 • objavljuje pročišćeni tekst Statuta i drugih akata Udruženja,
 • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
 • ustanovljuje i zastupa razvojne interese članova Udruženja s gledišta komorskog sustava, gospodarske politike i drugih pitanja značajnih za poduzetništvo i gospodarstvo Republike Hrvatske,
 • osniva radna tijela Udruženja, odbore, komisije, imenuje njihove članove i određuje pobliže njihove zadatke u aktu o osnivanju,
 • donosi opće akte potrebne za rad Udruženja, a koji nisu u nadležnosti Skupštine,
 • rješava i ostala pitanja koja prema ovom Statutu nisu u djelokrugu rada drugih tijela Udruženja.


Članovi Upravnog odbora su:
Rajko Cuculić, Marko Križić, Robert Fućak, Goran Maršanić, Dževad Osojkić, Ivan Peradenić, Marijan Perica, Branko Grubišić, Igor Vrcelj, Hrvoje Margan

 
Dizajn i održavanje: SpinMedia